Hmong Memorial Chapel

741 W. Belmont Ave
FD - 2104

ABOUT US

Hmong Memorial Chapel is licensed by the State of California Department of Consumer Affairs ( Cemetery & Funeral Bureau ) to operate business as a Funeral Home in the State of California. Our Funeral Establishment license number is  FD - 2104.

Tsuas yog Hmong Memorial Chapel xwb thiaj li muaj ntaub ntawv raug cai los ua tsev pam tuag nyob hauv nroog Fresno. Thiab Tus tswv los thiaj li muaj Funeral Director License los ua tus pab koj


Our Funeral Director is Kou Yang,  MR. Yang also  licensed  by the State of California Department of Consumer Affairs ( Cemetery and Funeral Bureau ) as a Funeral Director  since May 16, 2007.  Lic - FDR - 2921.

We Speak Hmong, Laotian, Thai and English

Wam kub Yaj Tau License los ua ib tug Funeral Director nrog koj sab laj thiab pab koj lub sij hawm koj tau kev tsaus ntuj. Yuav tsum yog tus neeg muaj license xwb thiaj li pab tau koj thiab koj tej ntaub ntawv thiaj li yuav tsis daig rau hnub mus sam sab..


Website Builder