Hmong Memorial Chapel

741 W. Belmont Ave
FD - 2104
Our Facilities
We have over 10,000 SF of Main Hall convenience for Memorial services, or memorial ceremony , we have nice Pews, have large Kitchen and Dining area.
Peb Muaj Chav Ua noj loj dav, Muaj Walk in Cooler rau nqaij loj. Peb muaj lauj kaub tais diav rau nej cub mov, hau nqaij, Hau zaub, muaj qhov  cub Gas ceev taws, ua zaub mov siav sai raws lub siab xav, muaj chav rau mov noj dav , rau tau ntau lub rooj noj mov.Muaj rooj zaum thiab rooj rau mov noj ntau txaus siv, Muaj TV rau nej saib, Muaj chav tshwj xeeb rau nej siv sab laj.
Tsis tas li ntawd peb tseem muaj chaw hlawv ntawv zoo thiab tau kev tso cai hlawv ntawv  los ntawm tsoom fwv ua raws li peb kab lij kev cai, Koj yuav xaus xim ntxov thiab lig los ywj koj siab, yuav hlawv ntawv ntxov thiab lig li cas los tau, tsis muaj teeb meem.

                                                                       
Rooj Sau Ntawv
Website Builder