Hmong Memorial Chapel

741 W. Belmont Ave
FD - 2104

Hmong Memorial Chapel

741 W. Belmont Ave
Fresno, CA 93728
Phone (559) 274-8180 or 559-274-8176
FD # 2104

 Hmong Memorial Chapel is licensed by the State of California Department of Consumer Affairs ( Cemetery & Funeral Bureau ) to operate business as a Funeral Chapel in the State of California. Our Funeral Establishment license number is  FD - 2104. Hmong Memorial Chapel is a sole proprietor and it is one of the Largest Funeral Chapel in the Hmong Community in Fresno, California .with huge Parking lot, large commercial kitchen ,Refrigerators and Freezers that you can use,. Inside the Chapel we also have large dining area with many chairs and tables.

We Welcome every one from any cultures or  any ethnic group of people from any religions.

Hmong Memorial Chapel yog Peb Hmoob lub tsev ua dab qhuas muaj ntaub ntawv raws li txoj cai los ntawn Xeev kas Lis faus Nias ( Cemetery & Funeral Bureau) los ua ib lub tsev  ua dab qhuas xws li Funeral home. Yog ib lub tuam tsev loj, thiab dav, Muaj chaw nres tsheb ntau, Muaj Chav ua noj, nyob rau sab hauv, Muaj Walk in Cooler rau nqaij loj heev, koj yuav tua pes tsawg tus nyuj los tau, Muaj qhov cub Gas ceev taws, ua zaub mov siav sai, muaj rooj tog ntau txaus siv raws li lub siab xav.

Peb
muaj chaw hlawv ntawv zoo, thiab tau kev tso cai hlawv ntawv raws li peb hmoob kab lij kev cai txhua lub sij hawm.

Yog thaum twg koj muaj ib tug hlub tus tshua tso lub ntiaj teb no tseg koj yuav tsum hu rau Hmong memorial Chapel xwb thiaj li daws tau koj txoj kev tsaus ntuj, koj thiaj yuav muaj txoj kev kaj siab lug. Yuav tsum ysiv tus neeg muaj License ( Funeral Director  license) thiab lub tsev muaj license ( Funeral Home Establish License),koj thiaj li youav  tsis ntsib kev nyuaj siab lub sij hawm koj tab tom tau kev tsaus ntuj. 

.Website Builder